سامانه تاکسی آنلاین آنسی قصد دارد، جهت در نظرگرفتن منافع آژانس های سیرجان با مدیران آنها همکاری کند. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 42234161 تماس حاصل فرمایید.