مهمترین بخش شرکت بارشیک توسعه منابع انسانی است.
ما در انتخاب همکاران بیشتر از روش های متداول، حساسیت داریم.
سیاست ما انتخاب افراد ارزشمند و درجه یک است که اصالت و رشدیافتگی خانوادگی و اجتماعی آنان اثبات شده است.
درستکاری، صداقت، آموزش پذیر بودن و ارزش های خانوادگی از مهمترین علاقه مندی های ماست.
آموزش های اختصاصی گروه بارشیک و کارآموزی هم زمان و پذیرش افراد جدید از طرف خانواده کاری بارشیک، شرط لازم همکاری های بلندمدت با این گروه اقتصادی است.
ثبت نام سفیران فقط به صورت حضوری و پس از انجام مصاحبه و قبولی انجام می شود.
مدارک اولیه برای ثبت نام رانندگان
1 – اصل شناسنامه و کارت ملی
2 – کارت خودرو
3 – بیمه نامه معتبر

مدارک تکمیلی پرونده همکاری با آنسی
1 – کاربرگ درخواست
2 – دو قطعه عکس 4*3
3 – کارت شناسایی