با بهترین ماشین های سطح شهر برای کاربران و خدمات خاص ارائه می گردد.