رانندگان آن، بانوان آموزش دیده شهرمان هستند. خانم ها می توانند با انتخاب سرویس بانوان از سرویس دهی به وسیله رانندگان خانم بهرمند شوند. 

سامانه آنسی این امکان را فراهم کرده است که بعد از درخواست سرویس از طرف خانم ها، اولویت خدمات رسانی با خانم ها در نظر گرفته شود.