تلفن 42234161 034
آدرس : خیابان امام شمالی ، جنب بانک صادرات مرکزی ، دفتر فروشگاه ایرانمهر
کد پستی: 7818643198

صاحب آنسی :
مدیر عامل رضا اسدی 
09131451075